1. Čím se zabývá SOSConsulting?
2. SOSConsulting a ČNB?
3. Jak probíhá samotný audit? Jakým způsobem testujete činnost zprostředkovatelů?
4. Na jaké produkty a klienty se zaměřujete?
5. Jak může finanční poradce klienta poškodit?
6. V čem jsou podle vás hlavní problémy činnosti finančních poradců?
7. Prodáváte sami finanční produkty a pojištění?
8. Jak definujete škodu?
9. Jakým způsobem jste odměňováni za své služby?

 1. Čím se zabývá SOSConsulting?

SOSConsulting poskytuje konzultační a poradenské služby související s ochranou spotřebitele v oblasti prodeje finančních produktů, nejčastěji pojištění nebo investic. Provádíme vyhodnocení důsledků činnosti finančních poradců a zprostředkovatelů pro klienty, vyhotovujeme v tomto smyslu analýzy a odborné posudky. V případech, kdy klienti dospějí k rozhodnutí žádat náhradu škody, vyvíjíme potřebnou součinnost – od přípravy potřebné komunikace, např. reklamačního podání, až po přípravu podkladů pro soudní či správní řízení.

Audit činnosti finančních poradců je zaměřen na plnění zákonných povinností vůči klientovi a tedy posouzení toho, zda zájmy klienta byly hájeny dostatečně, s odpovídající odbornou péčí a s dodržením etických norem.

Naše statistiky bohužel vypovídají o tom, že 9 z 10 provedených analýz vedou ke zjištění, že klient byl v minulosti svým finančním poradcem poškozen.

2. SOSConsulting a ČNB?

ČNB vnímáme s ohledem na její kompetence – výkon dohledu a ochrana spotřebitele – jako subjekt s nezastupitelnou rolí v celém procesu. Na její odborná pracoviště se obracíme zejména formou kvalifikovaných dotazů, díky kterým se snažíme vyjasnit výklad platné legislativy. V odůvodněných případech formulujeme stížnosti či podněty k prošetření možného porušení povinností při výkonu činnosti zprostředkovatelů.

3. Jak probíhá samotný audit? Jakým způsobem testujete činnost zprostředkovatelů?

Analýza (audit) probíhá na základě dostupných materiálů a informací od klienta. Klíčové je v rámci možností zmapovat jeho potřeby a požadavky v době poskytnutí služby finančním poradcem. Následně vše porovnáváme s existující dokumentací, přičemž zejména zjišťujeme možnosti finančního poradce potřeby klienta řešit a také zjišťujeme dodržování všech legislativních povinností ze strany zprostředkovatele. Zajímají nás také nekalé obchodní praktiky či jiná provinění proti právům spotřebitele.

4. Na jaké produkty a klienty se zaměřujete?

Zaměřujeme se primárně na pojistné a investiční produkty. Většinu našich klientů tvoří privátní klienti (retail), ale máme také firemní klienty v oblasti příspěvků na životní pojištění a penzijní připojištění.

5. Jak může finanční poradce klienta poškodit?

Finanční poradce může klienta poškodit mnoha způsoby. Nejčastěji se setkáváme s tím, že klient na základě doporučení poradce zrušil nějaké své smlouvy a následně uzavřel nové a přitom ztratil mnoho svých peněz na poplatcích nebo přišel o výhodné podmínky na zrušených smlouvách. Velmi časté jsou i případy, kdy poradce vydává produkt za něco jiného, než jaká je skutečnost – např. životní pojištění je často poradci prodáváno jako spoření. Velmi smutné jsou případy, kdy poradce špatně vyhodnotí potřeby klientů se pojistit a pokud následně dojde ke zničení majetku či ztrátě příjmu, např. kvůli zdravotnímu stavu, a klient od pojišťovny nedostane plnění nutné k udržení životního standardu.

Obecně lze hovořit o tom, že poradci klientům doporučují drahé produkty či všeobecně špatná řešení ve snaze prodat doslova za každou cenu, bez ohledu na potřeby a požadavky klientů.

Pro lepší pochopení uvádíme dva modelové příklady

Klient X má volné peníze, které chce spořit. Asi nejčastější doporučení ze strany poradců je uzavřít investiční životní pojištění. Provizně nejvýhodnější řešení pro poradce, pro klienta ovšem o to horší varianta – vysoká provize poradce je v konečném důsledku klientovi účtována klientovi formou poplatků a snižuje tak hodnotu jeho vložených prostředků. Většina klientů vůbec netuší, že i více než 2 roky od uzavření smluv všechny své platby věnují finančním poradcům. Proč by měli?

Klient Y, 23 let, uzavřel životní pojištění. Došlo k pojistné události – prasklá céva v hlavě, klient je invalidní. Plnění od pojišťovny nestačí na pokrytí potřeb rodiny klienta, protože finanční poradce uvažoval pouze o úrazech, jako o příčině možné ztráty příjmů a v tomto smyslu doporučil uzavřít potřebné pojištění. Klient vůbec netušil, že statistiky hovoří zcela jinak – příčiny více než 90% přiznaných invalidních penzí jsou jiné než úraz. Kdo bude platit účty?

6. V čem jsou podle vás hlavní problémy činnosti finančních poradců?

Předně je třeba říct, že činnost finančních poradců z principu nevnímáme špatně. Nicméně jí provází řada problémů s negativními důsledky pro klienty. Tento fakt potvrzuje i nedávné vyjádření ČNB. K hlavním problémům patří nízká odborná úroveň, nekalé obchodní praktiky, činnost bez registrace a v neposlední řadě i velký tlak na provize (a tedy náklady pro klienty).

Konkrétně – na našem trhu působí jen v oblasti zprostředkování pojištění více než 150 tis. registrovaných subjektů. Většina kvůli provizím. Avšak prostor na trhu s pár miliony klientů a téměř 20ti lety historie oboru je velmi omezen a obchodní model, tedy snaha prodat za každou cenu vítězí. Poškozování klientů je pouze nutným důsledkem.

7. Prodáváte sami finanční produkty a pojištění?

Žádné produkty neprodáváme. Nabízíme konzultační činnosti, nikoliv finanční produkty. Zákaz jakékoli činnosti související s prodejem finančních produktů, tj. pojištění, investic apod. mají naši spolupracovníci zakotven ve svých smlouvách. Na dodržování tohoto pravidla důsledně dbáme a porušení těchto pravidel je důvodem k okamžitému ukončení spolupráce s každým, kdo zákaz poruší.

8. Jak definujete škodu?

Škodou se rozumí újma, kterou klient utrpěl na svém majetku díky činnosti finančního poradce. Nejčastěji jde o rozdíl mezi hodnotou majetku, který klient má nebo měl v důsledku činnosti finančního poradce a hodnotou majetku, který klient mohl mít v případě, pokud by finanční poradce vykonával činnost pro něj v souladu s legislativou (vhodným způsobem, s odbornou péčí a v zájmu klienta) anebo hodnotou majetku, který by klient měl v případě platnosti původního stavu věci (bez činnosti finančního poradce pro něj).

Nejčastěji tedy jde o ztráty z důvodu špatně navrženého pojištění či investic anebo naopak z důvodu doporučení zrušit již existující smlouvy.

Cílem spolupráce je získat pro klienta náhradu způsobené škody, vč. ušlého zisku.

9. Jakým způsobem jste odměňováni za své služby?

Naše odměna je stanovena podílem z toho, co získá klient. Tedy ze získané náhrady škody.