SOSConsulting
     
Přihlášení
 

Etický kodex

Etický kodex společnosti SOSConsulting, a.s.

Společnost SOSConsulting, a.s. (dále jen „společnost“) vznikla s jasným cílem pomáhat poškozeným klientům v oblasti distribuce a/nebo prodeje a/nebo zprostředkování finančních produktů a služeb (dále podle významu jen „finanční poradenství“ nebo „finanční poradce“) získat zpět prostředky, o které v důsledku špatné služby ze strany finančních poradců anebo obdobných poskytovatelů služebe přišli. SOSConsulting, a.s. a její spolupracovníci jsou nadějí těchto klientů na získání prostředků, které již tito považují za ztracené.

Etický kodex společnosti (dále jen „kodex“), vychází z platných právních předpisů ČR a dále z principu profesní etiky a zásad profesionálního jednání. Cílem kodexu je stanovit etické požadavky a zajistit pravidla pro dodržování vysokého profesního a morálního standardu při výkonu činnosti společnosti.

Pravidly profesionální etiky jsou vázáni všichni spolupracovníci a zaměstnanci společnosti (dále jen „spolupracovník“)

 1. Spolupracovník nesmí vykonávat současně s činností pro společnost činnost pojišťovacího zprostředkovatele, nebo investičního zprostředkovatele. Bez ohledu na to, že takovouto činnost aktivně nevykonává, nesmí být ani registrován jako zprostředkovatel v oblasti pojišťovnictví, nebo investic v žádném z registrů, vedených ČNB.

  Ve vztahu ke klientovi spolupracovník vždy postupuje s plnou profesní nezávislostí a odpovědností. To se vztahuje i na případné řešení střetu zájmů mezi spolupracovníkem, klientem a dalšími zainteresovanými stranami.

 2. Při poskytování služby se spolupracovník řídí platnými právními předpisy, vnitřními předpisy společnosti a zájmy klienta. Jakékoli projevy spolupracovníka v souvislosti s výkonem činnosti jménem společnosti jsou vždy věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé.
 3. Primárním zájmem společnosti je vždy ochrana spotřebitele a náprava pochybení, škod či úmyslných poškození klientů ze strany finančních poradců. Tyto nejsou v konkurenčním postavení vůči společnosti a jejím spolupracovníkům. Spolupracovník proto nesmí při poskytování služby klientům za žádných okolností současně nabízet finanční produkty a to ani osobně, ani prostřednictvím třetích osob.
 4. Zaměstnanci i spolupracovníci společnosti jsou vázáni mlčenlivostí. Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které spolupracovníkům a zaměstnancům společnosti svěří klient nebo s nimiž se seznámí během výkonu činnosti pro klienta, nebo pro společnost.
 5. Spolupracovník klientům poskytuje služby vždy kvalifikovaně, čestně, v souladu s etickými pravidly a s , odbornou péčí ve smyslu platné legislativy.
 6. Klienty vždy informuje včas, objektivně, srozumitelně a pravdivě o všech skutečnostech, které jsou důležité pro jejich rozhodování. Vždy dbá na to, aby takovým informacím klienti dostatečně rozuměli a měli dostatečný čas pro jejich vyhodnocení.
 7. Vystupuje vždy slušně, zdvořile. Za všech okolností se vyvaruje subjektivních hodnocení jakýchkoli konkrétních subjektů na trhu finančního poradenství.
 8. Spolupracovníci i zaměstnanci společnosti vždy dbají na to, že cílem a posláním společnosti jsou ochrana zájmů a práv klientů a prosazování vymožitelnosti těchto práv.
 9. Spolupracovníci i zaměstnanci společnosti dbají na rozvoj svých profesních schopností a odborných znalostí průběžně a po celou dobu výkonu činnosti pro společnost.

Tento etický kodex byl schválen představenstvem společnosti a je platný od 1. 11. 2013.

 

 

antispam

 

 
 
 
 
     
©2010-11 SOSConsulting.cz
Created by WebElite.cz